SP BetClub s.r.o.

IČ: 095 46 472
se sídlem Čs. Armády 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83393
email: info@spbetclub.cz

 

vydává tyto

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

PREAMBULE 

 

SP BetClub (dále jen „SPBETCLUB“) je provozovatelem internetových stránek www.spbetclub.cz (dále jen „web“).  

 

SP BETCLUB poskytuje poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě. 

 

Smlouvou o poskytování služeb se SPBETCLUB zavazuje poskytnout zákazníkovi službu spočívající v poskytování tipů na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, a to za úplatu a v závislosti na typu členství, které si zákazník zvolí. 

 

Zaslané tipy mají pouze doporučující charakter a SPBETCLUB nenese odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například strategie či analýzy) 

 

Služby poskytované SPBETCLUBEM (sázkové poradenství) mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. SPBETCLUB výslovně deklaruje, že nepřijímají od zákazníka peníze do sázky a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky. 

 

Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků.

 

Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky. 

 

V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako nespotřebitel nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. 

 

V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby (lidi), které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOPí. 


Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je SP BETCLUB archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

 

Adresa pro doručování: Čs. Armády 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 

SPBETCLUB nabízí své služby na webu.

 

SPBETCLUB nabízí svým zákazníkům tzv. VIP členství, jehož jednotlivé druhy se liší pouze dobou trvání členství a v závislosti na něm jeho cenou.

 

Popis služeb prémiového charakteru (dále jen „prémiové služby“): 

 

§ Exkluzivní sportovní nadstavba. Služba exkluzivní sportovní nadstavba se vztahuje vždy ke konkrétní sportovní události (např. turnaj, šampionát) a zákazník v jejím rámci obdrží přístup k předem vymezenému souboru služeb týkajících se dané sportovní události. Konkrétní podmínky poskytování služby exkluzivní sportovní balíčky (obsah, cena, doba trvání, platební podmínky a další) jsou uvedeny na webu a v těchto všeobecných obchodních podmínkách. 

SPBETCLUB na webu uvádí popis jednotlivých druhů VIP členství, včetně jejich ceny.
VIP členství může být rozšířeno o “smlouva o obhospodařování sázkové portfolia”.
Cena služeb je uvedena včetně veškerých daní a poplatků.

Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku návrhem na uzavření smlouvy.

VIP členství: Smlouva a doba trvání je vždy na 1 rok s možností prodloužení. SP BetClub, s.r.o. neručí za finanční ztrátu a v případě mínusového měsíce je načten další měsíc zdarma. Při předčasném ukončení ze strany objednatele nemá klient nárok na vrácení peněz.

 

2.   OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

Zákazník provádí objednávku služeb prostřednictvím webu: www.spbetclub.cz

 

Objednávka služeb probíhá těmito způsoby:

 

V případě nových zákazníků, kteří dosud nemají vytvořený svůj zákaznický účet do VIP sekce (dále jen „zákaznický účet“), stiskne tlačítko registrace, následně se mu otevře registrační formulář, po jehož vyplnění a stisku tlačítka „objednat“ je zákazník přesměrován na druhý krok, kde potvrdí výběr svého členství. Následně si zvolí formu úhrady a klikne na tlačítko objednat. Objednávka je dokončena a stává se závaznou okamžikem odesální peněz na účet.

 

V případě, že zákazník již má existující zákaznický účet, provede objednávku po přihlášení ke svému zákaznickému účtu tak, že vybere na webu požadovaný druh členství, druh platby a odešle peníze dle platebních údajů.

 

Provedením závazné objednávky služeb zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito

všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v okamžiku provedení objednávky. Před provedením závazné objednávky je zákazník povinen zkontrolovat správnost všech uváděných údajů. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou ze strany SPBETCLUBU považovány za správné.

 

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednané služby. Objednávka včetně daňového dokladu bude zákazníkovi zaslána včetně platných všeobecných obchodních podmínek na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. SPBETCLUB nenese odpovědnost za prodlení na straně třetího subjektu, a to výslovně včetně prodlení v rámci platebních transakcí prováděných . Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení ze strany neobdrží objednanou službu včas (např. nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného tipu).

 

Není-li uzavření smlouvy podmíněno zaplacením ceny služby (některé speciální akční nabídky, viz dále), dochází k uzavření smlouvy okamžikem zadání a odeslání požadovaných platebních údajů zákazníka prostřednictvím platební brány .


Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka ze strany SPBETCLUBU.  

 

Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává VIP členem SPBETCLUBU a přistupuje k nabízeným službám. 

 

Společnost SPBETCLUB si vyhrazuje právo registraci zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.  

 

3.    TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

Doba trvání smlouvy o poskytování služeb je určována druhem služby zakoupené zákazníkem, např. u členství se jedná o dobu trvání členství.  

 

4.   ZÁKAZNICKÝ ÚČET 

 

Na svém zákaznickém účtu ve VIP sekci („Můj účet“) má zákazník přístup ke zvěřejněným tipům.
Dále zde může vidět dobu trvání svého předplatného členství nebo případně má zde možnost zrušit účet.

 

Do svého zákaznického účtu se zákazník přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci. Zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před zpřístupněním třetím osobám. V případě ztráty či zapomenutí hesla má zákazník možnost provést na webu obnovu hesla pomocí emailové adresy registrované k zákaznickému účtu.

 

Zákazník není oprávněn zpřístupnit svůj zákaznický účet třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je SPBETCLUB oprávněn od smlouvy odstoupit.


 

5.   DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH 


Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu.

 

VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

 

Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb na webu není zpoplatněno zvláštní sazbou.6.  PRÁVA A POVINNOSTI SPBETCLUBU 

§  V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí SPBETCLUB bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provedou bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno jako důvodné, pak nejdéle do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich alikvotní část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných SPBETCLUB je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí. 

§  SPBETCLUB má právo vypovědět smlouvu, jestliže a) stane-li se plnění smlouvy nemožné, b) SPBETCLUB ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti, c) v případě, že klient SPBETCLUBU uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace nebo d) v dalších případech stanovených těmito VOP. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.  


7.   PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA  

 

§ Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi SPBETCLUBEM a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP.  

§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované SPBETCLUBEM objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu.  

§ Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat.  

§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím SPBETCLUBU vznikne. 

§ Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení této povinnosti zákazníka je SPBETCLUB oprávněn od smlouvy odstoupit. 

§ Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté SPBETCLUBEM vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma. 


8.   ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU 

 

Souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami v objednávce zákazník vyjadřuje svůj souhlas a výslovně žádá SPBETCLUB o započetí poskytování služeb ihned po uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy v délce 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.  

 

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, avšak pouze v případě, že poskytované služby ještě nebyly splněny. Ke splnění dochází v okamžiku, kdy zákazník obdržel přístup k zakoupeným službám prostřednictvím svého zákaznického účtu ve VIP sekci, a to bez ohledu na to, zda poskytnuté služby čerpal, tj. zda se přihlásil ke svém zákaznickému účtu, zobrazil zakoupené tipy apod.   

 

Odstoupí-li zákazník od smlouvy o poskytování služeb a SPBETCLUB na základě výslovné žádosti zákazníka dle odst. 1 tohoto článku všeobecných obchodních podmínek začaly s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je zákazník povinen uhradit SPBETCLUBU poměrnou část ceny služeb za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

 

Zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP mohou být splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy 

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen o svém odstoupení od této smlouvy informovat SPBETCLUB formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem na adresu: Čs. Armády 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, info@spbetclub.cz.

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zákazník v jejím průběhu odešle SPBETCLUBU oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy o poskytování služeb, vrátí mu SPBETCLUB obdržené finanční prostředky, resp. jejich poměrnou část bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo SPBETCLUBU doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení finančních prostředků použije SPBETCLUB stejný platební prostředek, který byl zákazníkem zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. 

 

9.   PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Zákazník je povinen zaplatit SPBETCLUBU cenu za objednané služby.

 

Cena služeb v CZK, tedy českých korunách, je splatná současně s podáním objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet SPBETCLUB.

 

Cenu služeb může zákazník uhradit bezhotovostním bankovním převodem dle pokynů, které mu budou sděleny emailem ze strany SPBETCLUBU.

 

Zákazník bere na vědomí, že některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

10.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy se zákazníkem SPBETCLUB zpracovává osobní údaje zákazníka, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webu www.spbetclub.cz v Zásadách ochrany osobních údajů. 

 

11.   PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 

Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). 

 

Případné reklamace může zákazník uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@spbetclub.cz.
Reklamaci je SPBETCLUB povinnen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. SPBETCLUB následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. 
 

 

Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých tipů, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti SPBETCLUBU, která je pouze doporučující/konzultační, reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané tipy mají výhradně doporučující charakter, SPBETCLUB neposkytuje žádnou garanci za správnost poskytovaných tipů, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události.

 

12.   MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ 

 

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ společnost SPBETCLUB sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje SPBETCLUBU, zejména skrze adresu elektronické pošty: info@spbetclub.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle SPBETCLUB na emailovou adresu zákazníka.Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy. 

 

V případě, že dojde mezi SPBETCLUBEM a zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

 

Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

13.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.

 

Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány u SPBETCLUBU a v případě žádosti je SPBETCLUB zákazníkovi zpřístupní.

 

SPBETCLUB může znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. V případě změny obchodních podmínek uvede SPBETCLUB datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové. 

 

Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy. 

 

Pokud by vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahoval mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento právní vztah vždy řídí právními předpisy České republiky a přímo závaznými předpisy Evropské unie.

 

Členové a Zájemci souhlasem s podmínkami zároveň souhlasí se zasíláním marketingových sdělení. Pro zrušení zasílání marketingových sdělení se Člen či Zájemce může odhlásit napsáním emailu na adresu: info@spbetclub.cz

 

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 10. října 2020 a jsou účinné od 10. října 2020 do doby jejich případné změny ze strany SPBETCLUBU.

 

SP BetClub s.r.o.

 


CELKEM - Počet tipů: 10618 OK: 5504 VOID: 416 KO: 4601 HW: 25 HL: 54 Profit: 1110.78 YIELD: 4.38%
Instagram   Twitter   Facebook    telegram   | info@spbetclub.cz | Všeobecné obchodní podmínky | Zásady ochrany osobních údajů
Web je určen pouze pro uživatele starší 18 let. Negarantujeme žádný příjem ani zisk. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardních hrách může vzniknout závislost! 18