SP BetClub s.r.o.

IČ: 095 46 472
se sídlem Čs. Armády 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83393
email: info@spbetclub.cz

 

vydává tyto 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Úvodní ustanovení

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů, které vydala obchodní společnost SP BetClub s.r.o., IČ: 095 46 472 , se sídlem Čs. Armády 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83393, je informovat zákazníky o tom, jaké osobní údaje o nich zpracováváme při poskytování našich služeb a při návštěvách našich webových stránek na adrese www.spbetclub.cz (dále jen „webové stránky“), k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Při zpracování osobních údajů se řídíme českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: SP BetClub s.r.o., IČ: 095 46 472, se sídlem Čs. Armády 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83393

 

3. Zpracování osobních údajů osob mladších 18 let

Naše webové stránky je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let. Ke zpracování údajů dětí mladších 18 let tedy nedochází.

 

4. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme tyto osobní údaje:

a. Jméno
b. Příjmení
c. Uživatelské jméno
d. E-mailová adresa
e. Adresa Bydliště (ulice, číslo popisné či orientační, PSČ, obec)
f. Telefonní číslo
g. Kapitál (peněžní částka) k sázení
h. Druh členství
 

5. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě zpracováváme Vaše uživatelské jméno a e-mail; pro vstup do VIP sekce stránek a její využívání pak zpracováváme i jméno, příjmení, adresu Vašeho bydliště, telefonní číslo a kapitál k sázení. V případě zakoupení kreditů zpracováváme i počet kreditů. Dále zpracováváme při poskytování služeb druh Vašeho členství. Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované služby poskytnout. V rámci poskytování služeb na základě smlouvy dále zpracováváme Vaši IP adresu.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, zejména v případě, že jste již u nás zakoupili služby, a to pro účely přímého marketingu. V takových případech zpracováváme kontaktní údaje, které jste nám poskytli v rámci registrace při zakoupení služby (zejména uživatelské jméno, e-mail, jméno a příjmení, případně telefon). Zasílání těchto sdělení máte možnost odmítnout tím, že zašlete e-mail se žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na naši e-mailovou adresu, čímž se odhlásíte z odběru obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. V takovém případě zpracováváme kontaktní údaje (zejména e-mailovou adresu), které jste nám poskytli v rámci souhlasu se zasíláním těchto sdělení. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení můžete vždy odvolat tím, že zašlete e-mail se žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na naši e-mailovou adresu, čímž se odhlásíte z odběru obchodních sdělení.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu povinnosti stanovené zákonem. 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

6. Doba trvání zpracování

Vaše údaje zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi). Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo Vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naší, popřípadě Vaši obranu v případném soudním sporu. Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

Z důvodu zasílání obchodních sdělení poté, co jste zakoupili naše služby, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. V takovém případě zpracováváme Vaše údaje na základě našeho legitimního zájmu. Po uplynutí 3 let Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

V případě, že údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (zejm. zasílání obchodních sdělení), trvá zpracování po dobu udělení tohoto souhlasu a maximálně 30 dní poté, co svůj souhlas odvoláte.

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu povinnosti stanovené zákonem, trvá zpracování po dobu, která je nezbytná z důvodu splnění dané povinnosti (zejména při poskytování informací orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci).

7. Zpřístupnění osobních údajů třetím subjektům

Databázi osobních údajů neposkytujeme třetím stranám a třetí strany nemají k tam ukládaným osobním údajům přístup, pokud k tomu nedáte souhlas, zejména v případech uvedených v zásadách používání cookies.

K osobním údajům, které nám poskytnete, mohou mít nicméně v určitých případech přístup další subjekty (poskytovatel webového hostingu, programátor nebo interní a externí spolupracovníci či zaměstnanci).

Tyto subjekty si pečlivě vybíráme a dbáme na to, aby s Vašimi údaji bylo zacházeno bezpečně a důvěrně. S těmito subjekty máme také vždy uzavřenou písemnou smlouvu, v níž vymezíme vzájemná práva a povinnosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

8. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Vaše práva Vám níže vysvětlíme, abyste si dokázali udělat představu o jejich obsahu.

Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (zejm. zasílání obchodních sdělení), máte právo jej kdykoli odvolat tím, že zašlete e-mail se žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu: info@spbetclub.cz, nebo tím, že kliknete na odkaz v závěru každého námi zaslaného e-mailu, čímž se odhlásíte z odběru obchodních sdělení. 

Právo osobní údaje opravit či doplnit 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo požadovat omezení zpracování 

Právo na omezení zpracování je naše povinnost osobní údaje (kromě jejich uložení po určitou dobu) jinak nezpracovávat v případech, kdy:


Právo vznést námitku 

Jste oprávněni podat u nás písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V důsledku této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu 

Máte právo kdykoli se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jeho sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Právo požadovat přenesení údajů 

Jedná se o Vaše právo získat osobní údaje, jež se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. N Vaši žádost jsme povinni tyto údaje předat jinému správci osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům 

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí Vaše právo získat od nás informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo tyto údaje získat a zároveň právo získat tyto informace:

 

Právo na výmaz 

Jedná se o naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud:

 

9. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ve vztahu k ochraně osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit písemně na náš e-mail: info@spbetclub.cz, nebo nás kontaktovat na adrese: Čs. Armády 1246, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 05. 10. 2020

SP BetClub s.r.o.

 

INSGESAMT - Anzahl der Tipps: 532 OK: 327 VOID: 14 KO: 183 HW: 2 HL: 6 Profit: 232.2 YIELD: 16.68%
Instagram   Twitter   Facebook    telegram   | info@spbetclub.cz | Allgemeine Bedingungen |
Web je určen pouze pro uživatele starší 18 let. Negarantujeme žádný příjem ani zisk. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardních hrách může vzniknout závislost! 18